หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
 


นางสาวพิมพ์พิมล   สวัสดิเวทิน
หัวหน้าสายชั้น

 
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

   


นางพรทิพย์  เปรมประสงค์

 


นายสาธิต  เสือทอง

 


นางกัญญารัตน์   ทองวิลัย

 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นางอุทัย  เมืองพรหม

   


ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญกมล   ม่วงศรี

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 ตำแหน่ง ครู 

 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :