หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + Aการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  เรื่อง กฎหมายอาญา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดประสาททอง
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง  ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนีย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดประสาททอง
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ร่วมกับการใช้เกม  เรื่อง บทประยุกต์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนายสาธิต  เสือทอง 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
พื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยนายสาธิต เสือทอง 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องเรียนรู้ตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องพืชรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


รายงานการใช้แบบฝึกการประหยัดและออมเพื่อพัฒนาการวางแผนการใช้เงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยนางธิดารัตน์  นิตย์นรา ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 การสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์เรื่อง ประเทศของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดย นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาวนวลจันทร์  ชมภูพล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ดยนายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางกรรณิกา  แก้วสงค์
 

การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  โดย นางรัชนี  ศรเกษตริน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 


การพัฒนากิจกรรมการเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยนางสุพิชญา  หีตพัฒน์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

การใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
โดย นางสาวสุรินดา  วุฒิโภค ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
  


รายงานผลการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายปัญญกิจ มณีโชติ 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครชำนาญการ

 การใช้ชุดกิจกรรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรม Adobe Photoshop วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   โดย นางสาวนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :