หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + Aการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ร่วมกับการใช้เกม  เรื่อง บทประยุกต์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนายสาธิต  เสือทอง 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
พื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยนายสาธิต เสือทอง 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องเรียนรู้ตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องพืชรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


รายงานการใช้แบบฝึกการประหยัดและออมเพื่อพัฒนาการวางแผนการใช้เงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยนางธิดารัตน์  นิตย์นรา ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูนเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางธิดารัตน์  นิตย์นรา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 เพลงประกอบชุดการสอนประกอบการ์ตูนเป็นสื่อ โดย นางธิดารัตน์ นิตย์นรา ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

ภาษาท่า
             นาฏยศัพท์


 การสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์เรื่อง ประเทศของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดย นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาวนวลจันทร์  ชมภูพล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ดยนายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางกรรณิกา  แก้วสงค์
 

การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  โดย นางรัชนี  ศรเกษตริน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 


การพัฒนากิจกรรมการเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยนางสุพิชญา  หีตพัฒน์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

การใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
โดย นางสาวสุรินดา  วุฒิโภค ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ   
  


รายงานผลการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายปัญญกิจ มณีโชติ 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครชำนาญการ

 การใช้ชุดกิจกรรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรม Adobe Photoshop วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   โดย นางสาวนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :