หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A 
 บทคัดย่อ

               โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สืบสานวิถีประชา  ศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า ความเป็นมาของการตั้งชื่อของคนไทย  ศึกษาหลักการตั้งชื่อที่เป็นมงคลนามตามค่านิยมและความเชื่อของคนไทย  วิเคราะห์การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย ในแต่ละช่วงอายุ ทั้งด้านความหมาย ที่มาของภาษา  จำนวนพยางค์ และลักษณะคำเป็นคำตายของชื่อของคนไทย  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  คณะผู้จัดทำใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาโดยการสุ่มเลือกจำนวน ๑๓๐ คน ดำเนินการศึกษาโดยสอบถาม /  รวบรวมข้อมูลรายชื่อ นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบหาค่าทางสถิติ   จากการศึกษาวิเคราะห์ ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ในแต่ละช่วงอายุของคนไทย ผลการสำรวจค่านิยมความเชื่อและเหตุผลในการตั้งชื่อให้แก่บุตร/หลาน พบว่า ส่วนใหญ่จะตั้งชื่อที่มีความหมายไปในทางที่ดีหรือนามที่เป็นมงคล  ชื่อจะเหมาะสมกับวัน เดือน ปี  ที่เกิด  ตรงตามหลักโหราศาสตร์หรือคู่มือการตั้งชื่อ มีการศึกษาความหมายจากพจนานุกรม  หรือให้พระภิกษุสงฆ์ตั้งชื่อให้เพื่อความเป็นสิริมงคล       นอกจากนั้นยังพบว่ามีการตั้งชื่อเพื่อให้คล้องจองหรือสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือมีการนำชื่อของบิดาและมารดามารวมกัน   ตั้งชื่อให้ตรงกับลักษณะของบุตรหลานตอนแรกเกิด  ตั้งชื่อตามศิลปินนักร้อง  นักแสดงที่ชื่นชอบ    หรือตั้งชื่อตามสถานที่เกิดอีกด้วย  ผลการวิเคราะห์ชื่อของบุคคลต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ด้านความหมาย  ที่มาของภาษา  จำนวนพยางค์ของชื่อบุคคลต่าง ๆ  พบว่า ภาษาที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและความเชื่อ ตามระดับอายุของคนไทย ซึ่งนิยมชื่อที่มีความหมายดี เจริญ รุ่งเรืองเป็นมงคลนาม มีความไพเราะ โดยผู้สูงอายุ (คนแก่) จะใช้ชื่อที่เป็นภาษาไทยแท้และเป็นคำที่มีเพียง ๑ - ๒ พยางค์ ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยจะตั้งชื่อเป็นคำที่มีหลายพยางค์ส่วนใหญ่จะเป็นคำยืมจากภาษาอื่นโดยมีภาษาบาลีสันสกฤตมากที่สุด ส่วนด้านคำเป็นคำตายพบว่าใช้ปะปนกันไม่คำนึงว่าจะต้องเป็นคำเป็นหรือคำตาย


 ภาพประกอบการสำรวจและรวบรวมรายชื่อ


 

 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :