หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


บทคัดย่อ

  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเปลือกแตงโม” จัดทำขึ้นเพื่อทดลองแปรรูปเปลือกแตงโมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เปลือกแตงโมเชื่อม แยมเปลือกแตงโม และเปลือกแตงโมสามรส โดยการนำเปลือกแตงโมที่ ไม่นิยมบริโภคมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยใช้วิธีการถนอมอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกแตงโมและเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง ๓ ผลิตภัณฑ์เมื่อแปรรูปแล้ว มีลักษณะดังนี้ เปลือกแตงโมเชื่อม มีลักษณะสีเหลืองนวล มีน้ำตาลเกาะเป็นเกร็ดขาว รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย แยมเปลือกแตงโม มีลักษณะสีเขียวอ่อนเป็นเจลใส รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม และเปลือกแตงโมสามรส มีลักษณะ สีน้ำตาลเข้ม เหนียวเป็นเงามีน้ำตาลเกาะ รสชาติเปรี้ยวอมหวาน เผ็ดเล็กน้อย มีกลิ่นหอม เมื่อนำผลิตภัณฑ์ แปรรูปเปลือกแตงโมทั้ง ๓ ผลิตภัณฑ์ ไปสำรวจความพึงพอใจจาก กลุ่มผู้ทดลองชิม ๒ กลุ่ม กลุ่ม ที่ ๑ คือ คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)และบุคคลทั่วไป จำนวน ๒๐ คน กลุ่มที่ ๒ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๐ คน พบว่า กลุ่มที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เปลือกแตงโมสามรส ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ ๗๕ รองลงมามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เปลือกแตงโมเชื่อม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แยมเปลือกแตงโม ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ กลุ่มที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เปลือกแตงโมสามรส ในระดับมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๗๕ รองลงมามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เปลือกแตงโมเชื่อม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แยมเปลือกแตงโม ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ ๕๕

  
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :