หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

ประวัติและความเป็นมา

 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตั้งอยู่ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด เภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีประวัติพอสังเขป ดังต่อไปนี้

                .. 2467   อำมาตย์เอกหลวงสุราษฎร์สารภิรมย์ นายอำเภอบ้านดอนก่อตั้งโรงเรียนตำบล ตลาดขึ้นโดยใช้อุโบสถ
" วัดไทร " ตำบลตลาดเป็นที่เล่าเรียน

 

                .. 2467   ย้ายมาอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ " วัดไตรธรรมาราม "

                .. 2474   ย้ายจากวัดไตรธรรมารามอาศัยเรียนอาคารชั้นล่างของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (เดิมปัจจุบันเป็นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
                พ.ศ. 2478    เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
 
                พ.ศ. 2481    นางแตงอ่อน จิวโฮฮวด , นางเอ้ง สุวรรณกูล  อุทิศสร้างโรงเรียนมอบให้ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมี ครูใหญ่ประจำต่างหาก
                พ.ศ. 2485    เทศบาลสร้างโรงเรียนใหม่หนึ่งหลังชื่อโรงเรียน เทศบาล ๑(ถนนตลาดใหม่)  ย้ายนักเรียนที่อาศัยเรียน
อยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมาเรียน ณ โรงเรียนใหม่
                พ.. 2518  รวมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ (แตงอ่อนเผดิมวิทยากับโรงเรียนเทศบาล ๑  (ถนนตลาดใหม่เข้าด้วยกัน
ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑  
(แตงอ่อนเผดิมวิทยาจนถึงปัจจุบันนี้

               .. 2528  สร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  ค..มี ชั้น ห้อง ชั้นสอง และชั้นสามเป็นห้องเรียนชั้นล่างเป็นห้องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ห้องอาจารย์ใหญ่ ห้องธุรการ ชื่ออาคาร ๔ นภาจรัส

               .. 2532  สร้างอาคารโรงประกอบอาหาร หลัง                
               .. 2534  เทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารทั้งสองด้านจัดทำที่ตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำโรงเรียนจัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อ
บริการนักเรียนและชุมชน

               พ.ศ. 2535  นางสุนิสา วงศ์เจริญ เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา บริจาคเงินร่วมกับงบประมาณ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จัดสร้างอาคาร 1 หลัง ชื่ออาคาร ๕ ฉัตรสุดา แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น 

 
                          -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องสมุด
 
                          -  ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ม.1 และ ม.2 จำนวน 4 ห้องเรียน 
                          -  ชั้น 4 เป็นดาดฟ้ามุงหลังคาสำหรับเป็นห้องพิมพ์ดีดและห้องพัสดุ

                พ.. 2537  เทศบาลได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อกับอาคาร ๕ ฉัตรสุดา แบบ ค... 4 ชั้น

 

                          -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องประชุมและกั้นเป็นห้องดนตรี ห้องศิลปศึกษาห้องสวัสดิการ   ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล 
                          -  ชั้น เป็นห้องเรียน ม.3 และห้องพักครู

                         -  ชั้น เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์เล็ป ห้องพักครู

 

                          -  ชั้น เป็นห้องดนตรีไทย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู/แนะแนว
                พ.ศ. 2538 เทศบาลสร้างห้องน้ำห้องส้วมฝั่งอาคารมัธยมแทนของเดิมได้ปรับปรุงห้องสมุดของชั้นล่างใต้อาคาร 5 (ฉัตรสุดา)

               พ.ศ. 2539  เทศบาลให้งบประมาณสร้างอัลลอยด์ทั้งสองบริเวณ
               พ.ศ. 2545 เทศบาลให้งบประมาณสร้างห้องพักครู 2 ชั้น
                .ศ. 2546 เทศบาลให้งบประมาณสร้างส้วมซึมชั้นเดียว 26 ที่นั่ง
                .ศ. 2547 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนหลังอาคารฉัตรสุดา  และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร ร่มไทร เลิศปัญญา ชัยพฤกษ์  
ซ่อมแซมห้องพักครู
 
                 พ.ศ. 2548   -   ปัจจุบันในปีการศึกษา 2550   โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,232  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1  คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  3  คน  ครูปฏิบัติการสอน  64  คน   
ครูจ้าง จำนวน  4 คน    เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน  1  คน      นักการภารโรง จำนวน   4  คน      พนักงานขับรถ จำนวน 1 คน  แม่ครัว
จำนวน  6  คน   ครูสอนภาษาจีนจำนวน  2  คน  ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  2  คน   จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น  32  ห้องเรียน    โดยมี 
นายสุเวช รุ่งแดง   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา   นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   นายฐมพงษ์   ชนะกุล  และนางสาวสิริมา   งามศุภกร  เป็นรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
 

 

 ที่ตั้งของโรงเรียน

               โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตั้งอยู่ที่ถนนตลาดใหม่  หลังตลาดสด เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  ด้านหน้าติด
ถนนตลาดใหม่  ด้านขวาจดถนนตลาดใหม่  ซอย  25  และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ด้านซ้ายจดถนนตลาดใหม่  ซอย  23  อาคารพาณิชย์  
ด้านหลังจดบ้านพักของราษฎร  และมีการสร้างอาคารพาณิชย์คั่นกลาง  ทำให้มี บริเวณโรงเรียนแบ่งเป็น 2  ส่วน  ระหว่างอาคาร 1,3,4  กับ อาคาร  2  ซึ่งเป็นปัญหาในการปรับปรุงโรงเรียนพอสมควร เนื้อที่โรงเรียน  1 ไร่  3  งาน  84  ตารางวา  
อาคารเรียน/อาคารประกอบ

 

          1.   อาคาร  1  ร่มไทร  ประกอบด้วย  เรือนพยาบาล,  ห้องเรียนชั้น   ป. 3,   ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1-2

          2.   อาคาร  2   ชัยพฤกษ์  ประกอบด้วย  ห้องเรียนชั้นป.6,  ห้องเรียนชั้น ป.5,  ห้องพักครู

 

          3.   อาคาร  3   เลิศปัญญา  ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้น ป.1  ห้องเรียนชั้น ป.2 ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง SOUND  LAB

 

          4.     อาคาร     4   นภาจรัส  ประกอบด้วย  ห้องเรียนชั้น ป.4 ,  ห้อง INTERNET ,   ห้อง นาฎศิลป์,  ห้องธุรการ,  ห้องผู้อำนวยการห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องประชุม

          5.     อาคาร  5  ฉัตรสุดา  ประกอบด้วย  ห้องสมุด,  ห้องเรียนระดับมัธยม, ห้องพักครู, ห้องเก็บของ, ห้องแนะแนว,  ห้องจริยธรรม, 
ห้องดนตรีไทย
, ห้องวิทยาศาสตร์ 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :