หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A              เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลพิเศษ   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด   ชื่อผลงาน “แก่นนพธรรม”  ในหัวข้อ “กตัญญูรู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม” โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐  โดย  บริษัท  อินทัช  โฮลดิ้ง  จำกัด  (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น  ๑,๐๒๐  ผลงาน  มีผลงานที่ได้รับรางวัล  ๓๔  ผลงาน  ซึ่งนักเรียนที่ชนะการประกวดดังกล่าว ได้รับทุนการศึกษา  ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  และทุนสนับสนุนโรงเรียน  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่สถาบันที่ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :