หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A         นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี    “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ   ๖๓   พรรษา”      เมื่อวันที่ ๑ – ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  สุราษฎร์ธานี  ผลการแข่งขันมีดังนี้
           ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓)
๑ ด.ญ. ชนัญดา      รำมะสิทธ์        ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๒ ด.ญ. อภิษฎา      ก๋งหมึง             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
        ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)
๑ ด.ช. ศุภณัฐ         นาคพัฒนกุล    ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๒ ด.ช. ปวริศ          ชมภูพล            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
           ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)
ด.ญ. สุเนตรา          คงเวช               ได้รับรางวัลชมเชย

 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :