หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน
 


   
นายเจริญ  ขุนปักษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 

นางสาวรื่นฤดี  แจ่มใส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

 
นายไกรสร  แก้วหอด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


   
 

   


 


 


นายยงยุทธ  ชัยทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานธุรการ การเงินและพัสดุ
 
นางกรรณิกา  แก้วสงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน
 
นางณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้างานบุคลากร

   

นางสาวอภยดี  พ่วงขำ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 

นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

 
นายวรรยุท  สัมพันธมาศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 

 

 
 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :