หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 


  

 

 

 

    


 


 


นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้า งานธุรการ การเงิน งบประมาณ
 
นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน พัสดุและครุภัณฑ์
 
นายสาธิต  เสือทอง 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

   

นางธัญญพัฒน์  ทิพย์มนตรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารบรรณ/ทะเบียนนักเรียน

 


 
นางสาวนวลจันทร์  ชมภูพล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารสนเทศ
 
   


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :