Search
   - A   + A
www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน 

ประวัติและความเป็นมา
 
 
 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตั้งอยู่ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด เภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
มีประวัติพอสังเขป ดังต่อไปนี้
                พ.ศ. 2467   อำมาตย์เอกหลวงสุราษฎร์สารภิรมย์ นายอำเภอบ้านดอนก่อตั้งโรงเรียนตำบล ตลาดขึ้นโดยใช้อุโบสถ" วัดไทร " ตำบลตลาดเป็นที่เล่าเรียน
                พ.ศ. 2467   ย้ายมาอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ " วัดไตรธรรมาราม "
                พ.ศ. 2474   ย้ายจากวัดไตรธรรมารามอาศัยเรียนอาคารชั้นล่างของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (เดิม)  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
                พ.ศ. 2478    เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. 2481    นางแตงอ่อน จิวโฮฮวด , นางเอ้ง สุวรรณกูล  อุทิศสร้างโรงเรียนมอบให้ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมี ครูใหญ่ประจำต่างหาก
                พ.ศ. 2485    เทศบาลสร้างโรงเรียนใหม่หนึ่งหลังชื่อโรงเรียน เทศบาล ๑(ถนนตลาดใหม่)  ย้ายนักเรียน
ที่อาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมาเรียน ณ โรงเรียนใหม่
                พ.ศ. 2518  รวมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) กับโรงเรียนเทศบาล ๑  (ถนนตลาดใหม่) 
เข้าด้วยกัน ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จนถึงปัจจุบันนี้ 
               พ.ศ. 2528  สร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  ค.ส.ล. มี 3 ชั้น 9 ห้อง ชั้นสอง และชั้นสามเป็นห้องเรียนชั้นล่างเป็นห้องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ห้องอาจารย์ใหญ่ ห้องธุรการ ชื่ออาคาร ๔ นภาจรัส
               พ.ศ. 2532  สร้างอาคารโรงประกอบอาหาร 1 หลัง                
               พ.ศ. 2534  เทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารทั้งสองด้านจัดทำที่ตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำโรงเรียนจัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อบริการนักเรียนและชุมชน
               พ.ศ. 2535  นางสุนิสา วงศ์เจริญ เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา บริจาคเงินร่วมกับงบประมาณ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จัดสร้างอาคาร 1 หลัง ชื่ออาคาร ๕ ฉัตรสุดา แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น 
                          -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องสมุด
                          -  ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ม.1 และ ม.2 จำนวน 4 ห้องเรียน 
                          -  ชั้น 4 เป็นดาดฟ้ามุงหลังคาสำหรับเป็นห้องพิมพ์ดีดและห้องพัสดุ
                พ.ศ. 2537  เทศบาลได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อกับอาคาร ๕ ฉัตรสุดา แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น
                          -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องประชุมและกั้นเป็นห้องดนตรี ห้องศิลปศึกษาห้องสวัสดิการ   ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล 
                          -  ชั้น 2 เป็นห้องเรียน ม.3 และห้องพักครู
                          -  ชั้น 3 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์เล็ป ห้องพักครู
                          -  ชั้น 4 เป็นห้องดนตรีไทย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู/แนะแนว
                พ.ศ. 2538 เทศบาลสร้างห้องน้ำห้องส้วมฝั่งอาคารมัธยมแทนของเดิมได้ปรับปรุงห้องสมุดของชั้นล่างใต้อาคาร 5 (ฉัตรสุดา)
                 พ.ศ. 2539  เทศบาลให้งบประมาณสร้างอัลลอยด์ทั้งสองบริเวณ
                 พ.ศ. 2545 เทศบาลให้งบประมาณสร้างห้องพักครู 2 ชั้น
                 พ.ศ. 2546 เทศบาลให้งบประมาณสร้างส้วมซึมชั้นเดียว 26 ที่นั่ง
                 พ.ศ. 2547 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนหลังอาคารฉัตรสุดา  และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร ร่มไทร เลิศปัญญา ชัยพฤกษ์  ซ่อมแซมห้องพักครู

               พ.ศ. 2555  คณะผู้บริหารเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่บริเวณที่ดินพรุคลองควายมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ 
ประกอบด้วยอาคารเรียน ๒ หลัง ชื่ออาคารเผดิมเดชและอาคารเวชพิสิฐ โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม ๔ หลัง
              ในเดือนพฤศจิกายน  2557 ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ไปเรียนสถานที่แห่งใหม่
              ในเดือนพฤษภาคม  2560 ย้ายนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  5-6  ไปเรียนสถานที่แห่งใหม่
              ในเดือนธันวาคม  2560  รับมอบอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชื่ออาคารพิชชานันท์
              ในเเดือนพฤษภาคม 2561 ย้ายนักเรียนระดับปฐมวัย และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 
ไปเรียนสถานที่แห่งใหม่
               ปัจจุบันในปีการศึกษา 2551   โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,207  คน   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  1  คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  1  คน ครูปฏิบัติการสอน  57  คน   ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) จำนวน  2  คน  ผู้ช่วยครู จำนวน 3 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน  2  คน ภารโรง จำนวน 5 คนแม่ครัว จำนวน  3 คน   พนักงานขับรถ จำนวน 1 คน  ครูสอนภาษาจีนจำนวน  1  คน  ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  2  คน   จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น  37  ห้องเรียน     

 
 ที่ตั้งของโรงเรียน
               โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  105/19  ถนนโฉลกรัฐ   ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื้อที่โรงเรียน  25 ไร่   


www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน
      ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 380542
Email : contact@t1surat.ac.th
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :