Search
   - A   + A
www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน 


การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์และความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560  โดยนางวราณี  สุภาตรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การพัฒนารูปแบบ DEH เพื่อส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561
โดยนางวราณี  สุภาตรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสมองเป็นฐานร่วมกับทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (IDOAE  Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
โดย นางวารยา ชุติดำรง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางวารยา ชุติดำรง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องเรียนรู้ตัวเรากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องพืชรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางนฤมล แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางนิตยา สุวรรณมณี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD) ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E (Inquiry Cycle) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5 โดย ครูนิตยา  สุวรณมณี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) โดย นางรัชนี  ศรเกษตริน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Ratchanee Sonkasatrin. (2018). The Development of Using Movement Activities and Applied Hermit Exercise by Management of Active Learning for Support Physical Development of Chilhood Level 2 (4-5 years) Tessaban ๑ (Tangon-phadermwittaya), Muang Surat Thani.
 

รายงานผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยนางประภาพรรณ ชนะสงคราม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางประภาพรรณ ชนะสงคราม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  เรื่อง กฎหมายอาญา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดประสาททอง
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง  ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนีย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย นางชมลักษณ์     อุ่นศิริ  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดประสาททอง
 

รายงานการใช้แบบฝึกการประหยัดและออมเพื่อพัฒนาการวางแผนการใช้เงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยนางธิดารัตน์  นิตย์นรา ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดย นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาวนวลจันทร์  ชมภูพล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเเผดิมวิทยา)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 


www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน
      ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 380542
Email : contact@t1surat.ac.th
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :