Search
   - A   + A
www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน 

นักเรียนคนเก่งระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


  เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร

 

เด็กหญิงอันดามัน  สุขแต้ม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551 รับรางวัลจากนายมานิตย์  วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสุนันทา กรุงเทพมหานคร


 

เด็กชายปองธรรม เครือรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2552


 

เด็กหญิงปิยธิดา หมื่นเอ
เด็กหญิงกัญญ์วรา คชนาค
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ แซ่เฮง
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหัวข้อ เปลือกส้มโอสายรุ้ง ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2553

 


 
"นักเรียนคนเก่ง เหรียญทองแดง ระดับประเทศ" เด็กชายนภมลฑล  หวังสุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553  และ เด็กชายการันยภาส  นาคเสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ โดยเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 
นักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ เด็กหญิงบุษยมาศ แซ่เซ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเงินรางวัล 15,000 บาท ในฐานะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุด จากโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม โดยเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2554

 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)เป็นตัวแทนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการใน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕“
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผลปรากฎดังนี้ การประกวดวาดภาพ ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ และเด็กหญิงศศิวิมล แก้วอำไพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ช่วงชั้น ๒ เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โครงงานภาษาไทย ช่วงชั้น ๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่อโต
เด็กหญิงบุษยมาศ แซ่เซ่ง เด็กหญิงอาธิยา ฉิมสะอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

 

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจาก นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557 ได้แก่
           1. เด็กชายณัชธเอก โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

           2. เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

เด็ก หญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์ เด็กหญิงปฐมาวดี  รุ่งแดง  เด็กหญิงวัฎพร  ทองหัวเตย  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา ปีที่  4 - 6  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


  เด็ก หญิงอาธิยา ฉิมสอาด เด็กหญิงเกวรินทร์ สิงหพล  เด็กหญิงชุติมา  แพเดช ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 
เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาจีน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


 
โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ   ครั้งที่ ๓๒   “ เมืองกาญจน์เกมส์ ”   ณ จังหวัดกาญจนบุรี   ระหว่างวันที่  ๑๔-๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘   ผลการแข่งขันมีดังนี้                                                             
               ๑. เด็กชายสุภัทร  กองประดิษฐ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร   และรางวัล เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๕ x๘๐  เมตร 
                ๒. เด็กหญิงเกศกนก  ทรงประดิษฐ์   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร
 

  นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจาก นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557 ได้แก่
           1. เด็กชายณัชธเอก โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  
           2. เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  


 

            ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ “นครตรังวิชาการ”  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มิถุนายน 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ตามกิจกรรมดังนี้
      1. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)
                    -    เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
                   -   เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 –  ป.6  
     2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
     3. การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น  ป.4 - ป.6  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด, เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์, เด็กหญิงเบญญาภา  เฝือชัย
     4. การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายชนะศักดิ์  เสียนเฉย, เด็กหญิงณัฎฐิกา  ช่วยธานี,  เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร,  เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว , เด็กหญิงปานชีวัน  พงศ์จันทร์เสถียร,  เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล,  เด็กชายวฑัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์, เด็กหญิงวันทนีย์  เผ่าจินดา,  เด็กชายอภิรักษ์  รองพรหมโลก,   เด็กชายอิศรพงศ์  เหมมาลา
 
 

 

  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  “๖๐ พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ปิยชาตินารีรัตนา”   ณ  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  ๑๙ – ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ผลปรากฏดังนี้    
             ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติ   (ระดับ ป.๑-๓ )
            เด็กหญิงพัทธนันท์   กรดมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
             การประกวดวาดภาพระบายสี
             ระดับ ป.๑-๓  เด็กชายธยศ  ทับทิม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเกียรติบัตร 
             ระดับ ป.๔-๖  เด็กชายณัฐกร  หนูไชยแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเกียรติบัตร                                  ระดับ ม.๑-๓  เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   พร้อมเกียรติบัตร
             สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ระดับ ป.๑-๖)
              เด็กหญิงสุนิดา  ปานสกุล, เด็กหญิงฐานิตา  มนต์แก้ว, เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญชู , เด็กหญิงฐานัดดา  ดาษฎาจารย์และเด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนนิ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  พร้อมเกียรติบัตร 
              ตอบปัญหาธรรมะ  (ระดับ ม.๑-๓)
              เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ และเด็กชาย   วันปิยะ  เรือนไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตร  
  

 

  เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์ นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ จากนายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

              นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เป็นตัวแทนเทศบาลนครสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการใน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๗”  ระดับประเทศ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นทบุรี ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ผลปรากฏดังนี้
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
             ช่วงชั้น ๓  เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   พร้อมเกียรติบัตร 
การประกวดวาดภาพระบายสี
           ช่วงชั้นที่ ๓  เด็กชายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา แซ่เซ่ง   ได้รับรางวัลชมเชย   พร้อมเกียรติบัตร      
 

              ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร 
            สาระการเรียนภาษาไทย 
           เด็กหญิงปัณณรสี  แดงวัฒนากุล  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘
           เด็กหญิงอาทิตยา  เพียสำบ้อ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและได้คะแนนเป็นลำดับที่  ๒ ได้รับเงินสด  ๑๐,๐๐๐   บาท  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

            นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑   (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “SJPเทควันโด  เมืองลิกอร์แชมป์เปี้ยนชิพ”  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  โรงยิมเนเซี่ยม  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผลการแข่งขันปรากฏ ดังนี้
        ๑.  ด.ช.ปัณณธร  เลิศล้ำฟ้าคะนอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปี  ชาย  ๒๘-๓๑ กิโลกรัม  ประเภทต่อสู้  รุ่น D ระดับ : มือใหม่  และได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ ๙-๑๑ ปี ชาย  ระดับสายฟ้า  ประเภท พุมเซ่เดี่ยว
         ๒. ด.ช.ณัฐวุฒิ   เขียมวิจิตร   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปี  ชาย ๒๕-๒๘  กิโลกรัม  ประเภทต่อสู้ รุ่น C  ระดับ : มือใหม่พิเศษ   

           ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร
       สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                    เด็กชายสุชีวิน  โชติสิงห์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   ระหว่างวันที่  ๒ – ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘
      

 


Page : [1] [2]

www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน
      ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 380542
Email : contact@t1surat.ac.th
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :