หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
Change Language  
 
   - A   + A 
 


    
  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 (พ.ศ.2554  - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555

 

 

 


 

 

 


 

               คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นายสุเวช รุ่งแดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม.
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

           นายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสุเวช  รุ่งแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  25  กันยายน 2555


 

 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย


 

คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา   ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2557  


 

 

                นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เป็นตัวแทนเทศบาลนครสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการใน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๗”  ระดับประเทศ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นทบุรี ระหว่างวันที่  ๑ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ผลปรากฏดังนี้

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

             ช่วงชั้น ๓  เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   พร้อมเกียรติบัตร 

การประกวดวาดภาพระบายสี

           ช่วงชั้นที่ ๓  เด็กชายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา แซ่เซ่ง   ได้รับรางวัลชมเชย   พร้อมเกียรติบัตร     

 

 


 

คณะผู้บริหาร   ครูและนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมถวายพุ่มผ้าป่าโรงเรียน เนื่องในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จ.สุราษฎร์ธานี  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามประเพณี  ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 


 

           โรงเรียนเทศบาล ๑ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32  ลิกอเกมส์ จ. นครศรีธรรมราช  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
              - 
 การแข่งขันฟุตซอล  รุ่นอายุ  14  ปีชาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่  ด.ช.ทวีศักดิ์  สลวย   ชั้น  ม. 2/2, ด.ช. อนุวัตร  บังลาบ  ชั้น  ม. 2/1, ด.ช.ธนกฤติ  ดำนิ่ม   ชั้น  ม. 2/1, ด.ช.วงศธร   ดำแป้น   ชั้น  ม. 2/3 และ ด.ช. ธนวัฒน์  สามัติถิยากร  ชั้น  ม. 3/1

               -  การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุ  12 ปี ชาย เด็กชายสุภัทร  กองประดิษฐ์ ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร  รางวัลเหรียญเงิน วิ่งผลัด  4  x 100  เมตร และรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด 8  x 50 เมตร และเด็กชายธนกฤต  จันทร์เมือง ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด 8 x 50  เมตร

 

 


 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติและได้จัดกิจกรรมทางวิชาการดังนี้
        - การประกวดการเขียนเรียงความ 
        -
การประกวดวาดภาพ
        - การประกวดร้องเพลงใครหนอ
        -
การประกวดคัดลายมือ
        - การประกวดประดิษฐ์การ์ดวันแม่

        - การประกวดการประดิษฐ์ดอกมะลิ 

        ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ นครตรังวิชาการ”  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มิถุนายน 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ตามกิจกรรมดังนี้
      1. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)

 

                    -    เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
                   -   เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 –  ป.6  

     2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
     3. การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น  ป.4 - ป.6  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด, เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์, เด็กหญิงเบญญาภา  เฝือชัย
     4. การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายชนะศักดิ์  เสียนเฉย, เด็กหญิงณัฎฐิกา  ช่วยธานี,  เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร,  เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว , เด็กหญิงปานชีวัน  พงศ์จันทร์เสถียร,  เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล,  เด็กชายวฑัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์, เด็กหญิงวันทนีย์  เผ่าจินดาเด็กชายอภิรักษ์  รองพรหมโลก,   เด็กชายอิศรพงศ์  เหมมาลา
 

 


 

นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2556   รับรางวัลจากนายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557


 

     

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจาก นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557 ได้แก่
           1. เด็กชายณัชธเอก โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

           2. เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

 
       

 

        นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับประชาชนทั่วไป  ในโครงการประกวดเรียงความ  ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม  เพื่อสังคมยั่งยืน” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘  


         ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน ๑ คน ได้แก่ ครูประภาพรรณ ชนะสงครามและรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน ๑๔  คน ได้แก่ ครูอภิญญา จินดาศักดิ์, ครูกัญญารัตน์  ทองวิลัย, ครูนวลจันทร์  ชมภูพล, ครูเบญจพร  จิตต์จง, ครูยงยุทธ  ชัยทอง, ครูสุทญ์ธาวีม์  มากชู, ครูธัญญพัฒน์  ทิพย์มนตรี, ครูไพรัช ชิตเชื้อ, ครูรฐา ทองมีเพชร, ครูนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์, ครูสุรินดา วุฒิโภค, ครูสาธิต  เสือทอง, ครูอุบล พัคค์สุนทร, ครูประภาพรรณ ชนะสงคราม 

 

  ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ โดยผลการแข่งขัน  มีดังต่อไปนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายณัชธเอก  โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

      สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
          เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 


 

    เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์  รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  ๑๑- ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

 


 

เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำฟ้าคะนอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ ๗- ๘ ปี ชาย ๒๕-๒๘ กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รุ่น C  ระดับ : มือใหม่พิเศษในการแข่งขันธรรมศาสตร์เทควันโด แชมป์เปียนชิพ ออฟ ไทยแลนด์ ณ สนามแข่งขัน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จ.กรุงเทพมหานคร    

 


 
     โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ   ครั้งที่ ๓๒   “ เมืองกาญจน์เกมส์   ณ จังหวัดกาญจนบุรี   ระหว่างวันที่  ๑๔-๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘   ผลการแข่งขันมีดังนี้                                                             
               ๑. 
เด็กชายสุภัทร  กองประดิษฐ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร   และรางวัล เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๕ x๘๐  เมตร 

                ๒. เด็กหญิงเกศกนก  ทรงประดิษฐ์   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร


 

คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา   ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2557  


 
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์
 

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

 

     โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     หน่วยงานราชการ
     ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก
     อบต. เทศบาล
     สมาคม ชมชม
     ห้างร้าน บริษัท ธุรกิจ เอกชน

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      

 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :