หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
Change Language  
 
   - A   + A 
 

           ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภททั่วไป 
 

                     ประกาศ เลื่อนการรับประกาศนียบัตรนักเรียนในระดับชั้น
ม.๓ จากวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  
        
                       
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙           
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ผลงานนักเรียนเข้าประกวด โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)
           รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๕
        การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กรุงเทพฯ เกมส์ ๒๕๕๘ณ กรุงเทพมหานคร

          การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กระทงครอบครัว"  
          การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้  ประจำปี 2558
           การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  ใน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี  ๒๕๕๘
         สภานักเรียน ทัศนศึกษาดูงาน  ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
         
ชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาดประกวดหัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ โครงการจินตนาการ  สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช 
         ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระบายสีภาพ
         ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
         พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด
  
         พิธีไหว้ครูประจำปี 2558
         
ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
         การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน

 
 

 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย


 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดี กับครูวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ ในโอกาสที่เลื่อนวิทยฐานะ ในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 


 

                  ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

       สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                    เด็กชายสุชีวิน  โชติสิงห์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   ระหว่างวันที่  ๒ – ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘

      


 

        

          ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร
            สาระการเรียนภาษาไทย 
           เด็กหญิงปัณณรสี  แดงวัฒนากุล  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘
           เด็กหญิงอาทิตยา  เพียสำบ้อ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและได้คะแนนเป็นลำดับที่  ๒ ได้รับเงินสด  ๑๐,๐๐๐   บาท  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 


 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการใน เมืองลุงวิชาการระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๑๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ณ  เทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  จากผลการแข่งขันดังกล่าว ได้เป็นตัวแทนภาคใต้  ดังนี้

๑.  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.๑-   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเกียรติบัตร 

๒.  โครงงานภาษาไทย   ม.๑-๓   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   พร้อม เกียรติบัตร   

๓.   ประกวดรำวงมาตรฐาน  ม.๑-๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  พร้อมเกียรติบัตร          

 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ใน“งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘   ต่อไป


 

 

                นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เป็นตัวแทนเทศบาลนครสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการใน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๗”  ระดับประเทศ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นทบุรี ระหว่างวันที่  ๑ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ผลปรากฏดังนี้

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

             ช่วงชั้น ๓  เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   พร้อมเกียรติบัตร 

การประกวดวาดภาพระบายสี

           ช่วงชั้นที่ ๓  เด็กชายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา แซ่เซ่ง   ได้รับรางวัลชมเชย   พร้อมเกียรติบัตร     

 

 


 

เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์ นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ จากนายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 


 

           นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  “๖๐ พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ปิยชาตินารีรัตนา”   ณ  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  ๑๙ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ผลปรากฏดังนี้    
             ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติ   (ระดับ ป.๑-๓ )
            เด็กหญิงพัทธนันท์   กรดมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
             การประกวดวาดภาพระบายสี
             ระดับ ป.๑-  เด็กชายธยศ  ทับทิม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเกียรติบัตร 
             ระดับ ป.๔-  เด็กชายณัฐกร  หนูไชยแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเกียรติบัตร                                  ระดับ ม.๑-  เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   พร้อมเกียรติบัตร
             สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ระดับ ป.๑-๖)
              เด็กหญิงสุนิดา  ปานสกุล, เด็กหญิงฐานิตา  มนต์แก้ว, เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญชู , เด็กหญิงฐานัดดา  ดาษฎาจารย์และเด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนนิ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  พร้อมเกียรติบัตร 
              ตอบปัญหาธรรมะ  (ระดับ ม.๑-๓)
              เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ และเด็กชาย   วันปิยะ  เรือนไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตร  

  


 

        ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ นครตรังวิชาการ”  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มิถุนายน 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ตามกิจกรรมดังนี้
      1. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)

 

                    -    เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
                   -   เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 –  ป.6  

     2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
     3. การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น  ป.4 - ป.6  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด, เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์, เด็กหญิงเบญญาภา  เฝือชัย
     4. การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายชนะศักดิ์  เสียนเฉย, เด็กหญิงณัฎฐิกา  ช่วยธานี,  เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร,  เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว , เด็กหญิงปานชีวัน  พงศ์จันทร์เสถียร,  เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล,  เด็กชายวฑัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์, เด็กหญิงวันทนีย์  เผ่าจินดาเด็กชายอภิรักษ์  รองพรหมโลก,   เด็กชายอิศรพงศ์  เหมมาลา
 

 


 

นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2556   รับรางวัลจากนายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557


 

     

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจาก นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557 ได้แก่
           1. เด็กชายณัชธเอก โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

           2. เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

 
       

 

        นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับประชาชนทั่วไป  ในโครงการประกวดเรียงความ  ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม  เพื่อสังคมยั่งยืน” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘  


         ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน ๑ คน ได้แก่ ครูประภาพรรณ ชนะสงครามและรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน ๑๔  คน ได้แก่ ครูอภิญญา จินดาศักดิ์, ครูกัญญารัตน์  ทองวิลัย, ครูนวลจันทร์  ชมภูพล, ครูเบญจพร  จิตต์จง, ครูยงยุทธ  ชัยทอง, ครูสุทญ์ธาวีม์  มากชู, ครูธัญญพัฒน์  ทิพย์มนตรี, ครูไพรัช ชิตเชื้อ, ครูรฐา ทองมีเพชร, ครูนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์, ครูสุรินดา วุฒิโภค, ครูสาธิต  เสือทอง, ครูอุบล พัคค์สุนทร, ครูประภาพรรณ ชนะสงคราม 

 

  ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ โดยผลการแข่งขัน  มีดังต่อไปนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายณัชธเอก  โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

      สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
          เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 


 

    เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์  รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  ๑๑- ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

 


 

      คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับ
นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)  เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป
..)   สายสะพายเส้นที่ ๒  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต   เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙


 
     โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ   ครั้งที่ ๓๒   “ เมืองกาญจน์เกมส์   ณ จังหวัดกาญจนบุรี   ระหว่างวันที่  ๑๔-๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘   ผลการแข่งขันมีดังนี้                                                             
               ๑. 
เด็กชายสุภัทร  กองประดิษฐ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร   และรางวัล เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  ๕ x๘๐  เมตร 

                ๒. เด็กหญิงเกศกนก  ทรงประดิษฐ์   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วิ่งผลัด  ๔ x๑๐๐  เมตร


 
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

 

     โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     หน่วยงานราชการ
     ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก
     อบต. เทศบาล
     สมาคม ชมชม
     ห้างร้าน บริษัท ธุรกิจ เอกชน

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      

 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :