หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
Change Language  
 
   - A   + A 
 


    
  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 (พ.ศ.2554  - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555

 

 

 


 

 

 

               คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นายสุเวช รุ่งแดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม.
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

           นายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสุเวช  รุ่งแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  25  กันยายน 2555


 

 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย


 

        ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ นครตรังวิชาการ”  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มิถุนายน 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ตามกิจกรรมดังนี้

      1. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)

                   -    เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
                   -   เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 –  ป.6  

     2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์และเด็กหญิงมัณฑิตา  แซ่เซ่ง
     3. การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น  ป.4 - ป.6  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด, เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์, เด็กหญิงเบญญาภา  เฝือชัย
     4. การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายชนะศักดิ์  เสียนเฉย, เด็กหญิงณัฎฐิกา  ช่วยธานี,  เด็กชายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร,  เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว , เด็กหญิงปานชีวัน  พงศ์จันทร์เสถียร,  เด็กหญิงปิยมาศ  เหล็กบาดาล,  เด็กชายวฑัญญู  รุ่งสุภัคพงศ์, เด็กหญิงวันทนีย์  เผ่าจินดาเด็กชายอภิรักษ์  รองพรหมโลก,   เด็กชายอิศรพงศ์  เหมมาลา


  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์และระลึกถึงพระคุณของครู และได้จัดประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนทุกช่วงชั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี โดยพิธีได้จัดขึ้น ณ สนามของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมี นายสุเวช รุ่งแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นประธานในพิธี

  “โครงการปรับพื้นฐานความรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗” โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ก่อนเรียนและส่งเสริมด้านจริยธรรม ความคิดทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกัน โดยได้จัดโครงการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

 

นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2556   รับรางวัลจากนายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557


 

     

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจาก นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ  ห้องฉัตรทอง  สโมสรกองทัพบก  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2557 ได้แก่
           1. เด็กชายณัชธเอก โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

           2. เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์ นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ  

 
       

 

เด็กชายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่  2  เข้าร่วมการแข่งขันประกวด
วาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน  ครั้งที่  5 ระดับประเทศ หัวข้อ “สารานุกรมไทย ก้าวไกลทันโลก”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดโดย สโมสรไลออนสากล ภาครวม 310 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2557  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้รับถ้วยรางวัลจาก
ฯพณฯ พลเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี


         ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ดังนี้ รางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน ๑๒ คน ได้แก่ ครูพูลศรี ทองพัฒน์ , ครูอำพร พ่วงแม่กลอง,
ครูพิมพ์พิมล สวัสดิเวทิน, ครูจงดี คิวเจริญ,
ครูเมตตา กลิ่นเมฆ, ครูสุทธิดา ณ พัทลุง,
ครูวนิดา รอดเจริญ, ครูกรรณิกา แก้วสงค์,
ครูสุพิชญา เทวราช, ครูณิชาภัทร เอียดเกลี้ยง, ครูรัตนา รัตนานุพงศ์ และ ครูรติมา เจียวก๊ก รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน ๑ คน ได้แก่
ครูเมธา เมืองพรหม

 

 

 

เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล

 

       

 

 

  ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ โดยผลการแข่งขัน  มีดังต่อไปนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กชายณัชธเอก  โฮ้เต้กิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

      สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
          เด็กชายจิรณัฐ  คงพยัคฆ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 


 

     ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน SUPER CHALLENGE  เกมส์กระโดดเชือกสามัคคี ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ สถิติ 190 คน ได้รับเหรียญ พร้อมโล่ห์รางวัลและเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท


 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด โครงการ “มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ปีที่ 3  หัวข้อ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติ  โดยเข้าร่วมการประกวด ระดับเขตการแข่งขันที่  3  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556  ณ สวนสยาม กรุงเทพมหานคร 

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา  2,500  บาท

 

 


 
 เด็กหญิงอัมพร มาเยอะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชนะเลิศการประกวดการ กล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาจีน)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 3  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

เด็กหญิงเกตน์สิรี  จุลจันทร์ เด็กหญิงปฐมาวดี  รุ่งแดง  เด็กหญิงวัฎพร  ทองหัวเตย  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา ปีที่  4 - 6  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


 

เด็กหญิงอาธิยา ฉิมสอาด เด็กหญิงเกวรินทร์ สิงหพล  เด็กหญิงชุติมา  แพเดช ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม  2556  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


         ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์
 

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

 

     โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     หน่วยงานราชการ
     ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก
     อบต. เทศบาล
     สมาคม ชมชม
     ห้างร้าน บริษัท ธุรกิจ เอกชน

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      

 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :