หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ให้กับเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรม ณ วัดวิภาวดีกาญจนา เมื่อวัน ที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีจิตใจเกื้อกูลและสงบร่มเย็น

 

        โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดนดีตนแบบของสังคมไทย เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2562  ณ หอประชุมกองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา  กิติยากร เป็นประธานพิธิมอบโล่ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
       1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 รับรางวัลสาขาสันทนาการ
      2. เด็กชายปิยชาติ  สุปราณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  รับรางวัลสาขาด้านกีฬา


 
         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   จัดกิจกรรมมอบเข็มยุวกาชาด ในพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 

 

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอขอบคุณมูลนิธิดาเนียลแห่งการศึกษา ที่ได้เดินทางมามอบเจลลดไข้ จำนวน 500 แผ่น ให้นักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  โดย นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ


 


           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดโครงการศึกษา เรียนรุ้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรุู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเสริมทัศนคติที่ดี ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรุู้ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม และ 2 - 4 กันยายน 2562 ซึ่งแต่ละสายชั้นนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ดังนี้ 
   อนุบาล - ป.1 วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ. กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน จ.กระบี่
   ชั้น ป.4 - ม.2 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 อุทยานธรรมเขานาในหลวง
   จ. สุราษฎร์ธานี
   


 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 


  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอขอบคุณคุณหัสชัย  เรื่องนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลในการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ และเงินบำรุงทีม 1-3

  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับเกียรติบัตรคเณศนาฏมหามุนี  รางวัล “เทพมหาศิลป์” เพื่อแสดงว่า  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้บริการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  สาขาด้านเยาวชนศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี  ในงาน “คเณศนาฏมหามุนี ”  ประธานในพิธี  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  วุฒิสมาชิก ๒๕๖๒  ณ  โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์ ชั้น C (สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดา) จ.กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมน้ำตาปี  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
 


 

     โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทย  จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  โดยมีกิจกรรมดังนี้  มีการแสดงละคร เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอนกำเนิดพลายงาม  การประกวดคัดลายมือ  การแข่งขันวาดภาพ การประกวดการแต่งกายตัวละครรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

 


 

              เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำฟ้าคะนอง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัล POOMSE สายดำแดง
13-14 ปี TEAM RKK TAEKWONDO GOLD และรางวัล GOLD ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 ปี รุ่น E น้ำหนักเกิน 44-47 กก. RKK TAEKWONDO  การแข่งขันกีฬาเทควันโด   กระบี่ อันดามันแชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 10 “110 ปีอำมาตย์” ณ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

          เด็กหญิงณัฎฐชา ศิลป์ชัย  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัล POOMSE สายน้ำตาล 13-14 ปี TEAM RKK TAEKWONDO SILVER และรางวัล POOMSE สายฟ้า 13-14 ปี TEAM RKK TAEKWONDO SILVER
การแข่งขันกีฬาเทควันโด กระบี่ อันดามันแชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 10  “110 ปีอำมาตย์” ณ จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 


 

       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2562 ในระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ทางผู้บริหารชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและผู้ปกครองจะได้พบปะครูประจำชั้นเพื่อรับทราบแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า ระดับปฐมวัย-ชั้น ป.4 และช่วงบ่ายระดับชั้น ป.5 - ม.3


 

   เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ ๕  คนดีต้นแบบของสังคมไทย    ประจำปี  ๒๕๖๒  สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๕  ”  ประธานในพิธี  หม่อมหลวง  จรัสพงษ์  จรูญโรจน์   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒   ณ  ลานวีรันด้า  ฮอลล์  คริสตัลปาร์ค  เอกมัย-รามอินทรา จ.กรุงเทพมหานคร

 


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

      พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 

           ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล 2 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
         1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันฟุตซอลเมืองเงาะนาสาร by อดุลย์คัพ ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน และประชาชนครั้งที่ 15  รุ่นประชาชนหญิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :