หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการ “ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ” ครั้งที่ 69 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มค. 2563 จำนวน 4 กิจกรรม สรุปผลดังนี้
1.กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 10
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 9
3.กิจกรรมพินิจวรรณคดี ม.1-3 เหรียญทองแดง ชนะเลิศ
4. กิจกรรมแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-3 เหรียญเงิน อันดับ 7

 

           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเดินทางไกลและแรมคืน ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 22 -24 มกราคม 2563  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รุู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกให้รู้จักพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นการเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ครบทุกขั้นตอน ตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ


 

      โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ(Local Sufficiency School : LSS)  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร


 

   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้
  1.การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  2.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  3.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท)  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง          
  4.การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง


 

           นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ “กระทงรักษ์ตาปี” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ได้แก่
    
1. เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  รางวัลชนะเลิศ
      
2. เด็กชายศุภณัฐ  นาคะพัฒนกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     
3. เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุกใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
      นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รำวงมาตรฐาน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
  - เด็กชายธนกฤต  จันทร์เทพ
  - เด็กชายธนิต  อำนักมณี
 
 - เด็กชายคณิศร นิยมรส        
  - เด็กหญิงวรัทยา  นาคประดิษฐ์   

  - เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญชู     
  - เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาคแป้น  
  
- เด็กหญิงสุธิดา  พรหมวงศ์    
  - เด็กหญิงประภัสสร  แซ่หลี

  - เด็กชายปิยชาติ  นุ่มนวลประดิษฐ์
  - เด็กชายภูริณัฐ  พิชัย


 

        โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดนดีตนแบบของสังคมไทย เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2562  ณ หอประชุมกองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา  กิติยากร เป็นประธานพิธิมอบโล่ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
       1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 รับรางวัลสาขาสันทนาการ
      2. เด็กชายปิยชาติ  สุปราณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  รับรางวัลสาขาด้านกีฬา


  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับเกียรติบัตรคเณศนาฏมหามุนี  รางวัล “เทพมหาศิลป์” เพื่อแสดงว่า  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้บริการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  สาขาด้านเยาวชนศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี  ในงาน “คเณศนาฏมหามุนี ”  ประธานในพิธี  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  วุฒิสมาชิก ๒๕๖๒  ณ  โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์ ชั้น C (สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดา) จ.กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

 

   เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ ๕  คนดีต้นแบบของสังคมไทย    ประจำปี  ๒๕๖๒  สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๕  ”  ประธานในพิธี  หม่อมหลวง  จรัสพงษ์  จรูญโรจน์   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒   ณ  ลานวีรันด้า  ฮอลล์  คริสตัลปาร์ค  เอกมัย-รามอินทรา จ.กรุงเทพมหานคร

 


 

       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2562 ในระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ทางผู้บริหารชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและผู้ปกครองจะได้พบปะครูประจำชั้นเพื่อรับทราบแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า ระดับปฐมวัย-ชั้น ป.4 และช่วงบ่ายระดับชั้น ป.5 - ม.3


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 26  พฤศจิกายน  2562  ผลการแข่งขันดังนี้
    1. โยนบอลลงตะกร้า ระดับอนุบาล  1 – 3  ได้รับ เหรียญทอง

    2. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 2  ได้รับ เหรียญทอง
    3. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทอง
    4. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทอง
    5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับ ป. 4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    6. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    7. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญทอง
   8. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   9. การอ่านบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
   10. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   11. ประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ  ม. 1 - ม. 3  ได้รับ เหรียญทอง
   12. เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ ระดับอนุบาล 1 - 3  ได้รับ เหรียญเงิน
   13. โครงงานระดับอนุบาล  1 - 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   14. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญเงิน
   15. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ป. 1 - ป. 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   16. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1 - ป.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    17. อ่านบทร้อยกรอง ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    18. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญเงิน
    19. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4- ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    20. การแข่งขันสร้างศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    21. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ม.1 – ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    22. วาดภาพระบายสี   ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    23. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    24. ปั้นดินน้ำมันลอยตัว ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญทองแดง
    25. สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    26. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    27. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ป. 4 - ป. 6  ได้รับ เหรียญทองแดง
    28. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    29. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    30. การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    31. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
    32. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง


 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูเด็กปฐมวัยเข้าร่วมในพิธี


 
         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   จัดกิจกรรมมอบเข็มยุวกาชาด ในพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 

 

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอขอบคุณมูลนิธิดาเนียลแห่งการศึกษา ที่ได้เดินทางมามอบเจลลดไข้ จำนวน 500 แผ่น ให้นักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  โดย นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ


 


           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดโครงการศึกษา เรียนรุ้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรุู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเสริมทัศนคติที่ดี ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรุู้ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม และ 2 - 4 กันยายน 2562 ซึ่งแต่ละสายชั้นนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ดังนี้ 
   อนุบาล - ป.1 วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ. กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน จ.กระบี่
   ชั้น ป.4 - ม.2 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 อุทยานธรรมเขานาในหลวง
   จ. สุราษฎร์ธานี
   


 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 


  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอขอบคุณคุณหัสชัย  เรื่องนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลในการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ และเงินบำรุงทีม 1-3

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
 


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :